Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianského samosprávneho kraja a Klub kultury Uherské Hradiště vyhlašují V. ročník mezinárodní fotografické soutěže FOPO 2021.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

a Klub kultury Uherské Hradiště

vyhlasujú

V. ročník medzinárodnej súťaže fotografie


FOPO 2021

Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie medzi regiónmi moravsko-slovenského pomedzia na základe spoločného kultúrno-historického kontextu a vytvoriť priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie prírody, krajiny, človeka, histórie i súčasnosti krajov na spoločnej česko-slovenskej hranici.

Propozície súťaže

Kategórie súťaže

 1. Tematickými kategóriami súťaže sú:

            Kategória I – Príroda a krajina

Kategória II – História, tradície, kultúra

 1. Súťaž nemá vekové kategórie.

Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Autor môže zaslať čiernobiele i farebné fotografie do každej tematickej kategórie. Limit pre prihlásenie jednotlivých fotografií je maximálne 6 prác od jedného autora. Súbory (cykly a seriály) do 6 fotografií sa počítajú za jednu prácu. Vyhlasovateľ môže na návrh poroty vystaviť len časť cyklu či seriálu.
 2. Nemožno prihlásiť fotografie, ktoré žiadnym spôsobom nesúvisia s témami súťaže, fotografie zobrazujúce násilie, alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
 3. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom o výsledkoch súťaže a každý autor, ktorého fotografia bude porotou vybraná do výstavnej kolekcie, má právo na bezplatné získanie jedného výtlačku katalógu súťaže.
 4. Účasťou v súťaži a zaslaním prác vyjadruje autor súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas s nakladaním fotografií pre potreby vyhlasovateľov a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.
 5. Vyhlasovatelia neručia za škody spôsobené dopravou.
  Technické podmienky
 6. Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky.  Na rube každej fotografie musia byť uvedené identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, označenie súťaže FOPO a tematickej kategórie. Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do súťaže prijaté.
 7. Súčasne je potrebné poslať fotografie v digitálnej forme (napr. pomocou internetoveho úložiska Wetransfer, Uschovna, ulož.to a pod.) vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: tematická kategória_meno_priezvisko_názov diela. 
 8. K súťažným prácam je potrebné priložiť vyplnenú prihlášku.

Organizačné zabezpečenie súťaže:

 1. Uzávierka súťaže: 25. 10. 2021
 2. Prihlásení autori zo Slovenskej republiky musia doručiť súťažné fotografie na adresu: Trenčianske osvetové stredisko
   K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín
  Kontakt: Mgr. Janka Masárová
  tel.: 00421 32 6555 323, 00421 901 918 803

       janka.masarova@tnos.sk

 1. Prihlásení autori z Českej republiky musia doručiť súťažné fotografie na adresu:

Klub kultury Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21 686 60 Uherské Hradiště
Kontakt: Mgr. Klára Maťašová, tel.: 00420 605 221 504
matasova@kkuh.cz

 1. Práce prihlásené do súťaže hodnotí porota navrhnutá vyhlasovateľmi.
 2. Vyhlasovateľ udelí vecné ceny za 1., 2., 3. miesto a finančnú hlavnú cenu, na základe návrhu odbornej poroty v jednotlivých tematických kategóriách.
 3. Vyhlásenie výsledkov bude súčasťou vernisáže výstavy fotografií. Kolekciu vystavených fotografií navrhne porota. Fotografie budú autorom vrátené do dvoch mesiacov po ukončení výstav.

Výstava vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja: december 2021

Repríza výstavy v Galerii V. Hrocha Klubu kultury Uherské Hradiště: január 2022.


Mohlo by vás zajímat

Další články